Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΦΩΝΑΞΟΥΝ ΚΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ !...

Αποκαλύψεις - σοκ για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας το 2009 έγιναν χθες με τη δημοσιοποίηση της Εκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Τα έσοδα παρουσίασαν «μαύρη τρύπα» 12,8 δισ. ευρώ, οι δαπάνες ξέφυγαν κατα 47 δισ. ευρώ, ενώ το ελληνικό κράτος δανείστηκε το πρωτοφανές ποσό των 105 δισ. ευρώ έναντι αρχικής πρόβλεψης για δανεισμό περίπου 42 δισ.

Η Εκθεση αποκαλύπτει σωρεία παραβάσεων και κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος, παραθέτοντας χαρακτηριστικές περιπτώσεις παράτυπων συναλλαγών με ιδιώτες, παράνομες προσλήψεις με σύμβαση έργου, μη νόμιμες καταβολές σε ιδιώτες (δικηγόρους, εργολάβους κ.λπ.), καθώς και παράνομες καταβολές επιδομάτων σε υπαλλήλους.

Παράνομες αναθέσεις
Ειδικότερα, στην Εκθεση αναφέρεται ότι το 2009 επεστράφησαν εντάλματα ύψους 658 εκατ. ευρώ για παράνομες αναθέσεις, προμήθειες και παρανομίες στη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων. Η Εκθεση καταγράφει περιπτώσεις απευθείας αναθέσεων, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις «για την προσφυγή στην εξαιρετική αυτή διαδικασία».

Για ακόμα ένα έτος, δε, ακολουθήθηκε σε μεγάλο βαθμό η κατάτμηση των συμβάσεων σε μικρότερα ποσά προκειμένου να αποφευχθεί η διενέργεια διαγωνισμού.

Σε άλλες περιπτώσεις παρατηρήθηκε η παράταση των συμβάσεων προμηθειών που είχαν συνάψει οι υπηρεσίες χωρίς να είναι νομικά κατοχυρωμένες γι' αυτό. Αιχμές αφήνει και για την εξόφληση των υποχρεώσεων που απέρρεαν από προμήθειες των νοσοκομείων και των υγειονομικών μονάδων του ΙΚΑ.
Δυστροπία
Επίσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει δυστροπία της Διοίκησης όχι μόνο να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία, αλλά και να συμμορφωθεί με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αποτέλεσμα την επανάληψη των ιδίων παραβάσεων. Ειδικότερα, το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τον έλεγχο των ενταλμάτων πληρωμής για αποδοχές και άλλες αμοιβές, διαπιστώνει πολλούς λάθος υπολογισμούς και μη νόμιμες εκκαθαρίσεις καθώς και πλημμελή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

1. Καταβολή εξόδων παράστασης αιρετών οργάνων που δεν δικαιούνταν.

2. Πληρωμή υπαλλήλων με βάση το μισθολογικό κλιμάκιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να έχουν τα απαραίτητα προσόντα (απολυτήριο λυκείου).

3. Μη νόμιμη καταβολή θέσης ευθύνης διευθυντή.

4. Παράνομη επιδότηση υπαλλήλων για αγορά Α' κατοικίας.

5. Παράνομη καταβολή αμοιβών σε δικηγόρους.

6. Προσλήψεις φυσικών προσώπων με σύμβαση έργου, οι οποίες υπέκρυπταν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, ενώ υπήρχαν περιπτώσεις υπουργικών αποφάσεων έγκρισης και ανάθεσης εκτέλεσης έργου που καθόριζαν ως χρόνο έναρξης των συμβάσεων προγενέστερο αυτού της ημερομηνίας έκδοσης υπουργικών αποφάσεων και της σύναψης των συμβάσεων των προσληφθέντων.

7. Μη νόμιμη κατάταξη υπαλλήλων σε ανώτερα κλιμάκια.

8. Παράνομη καταβολή επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών.

9. Παράνομη καταβολή αδείας σε υπαλλήλους

10. Μη νόμιμη καταβολή αποζημίωσης για διδακτικό έργο που προσέφεραν επιστημονικοί συνεργάτες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου λόγω μη προσκόμισης της άδειας της υπηρεσίας τους για ιδιωτικό έργο.

11. Μη νόμιμη καταβολή οικογενειακού επιδόματος.

12. Παράνομες αποζημιώσεις λόγω συμμετοχής σε συνεδριάσεις συμβουλίων επιλογής και αξιολόγησης ιατρών και λόγω εφημεριών ιατρών ΕΣΥ, διότι οι εκκαθαρισθείσες αποζημιώσεις με λοιπές αποδοχές υπερέβαιναν το ανώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών, που αντιστοιχούν σε αρεοπαγίτη με 29 έτη υπηρεσίας.

13. Μη νόμιμη καταβολή εφάπαξ έκτακτης οικονομικής παροχής σε αγροτικούς ιατρούς.

14. Παράνομη πρόσληψη και ένταξη σε ανώτερη βαθμίδα ωρομίσθιων καθηγητών από ΤΕΙ για τη διδασκαλία μαθημάτων χωρίς να κατέχουν τα αντίστοιχα προσόντα.

15. Παράνομη καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων που μετακινήθηκαν εκτός έδρας.

16. Εκδοση τιμολογίων ΦΠΑ που αφορούσαν υπηρεσίες σχετικά με πολιτιστικούς σκοπούς, οι οποίες απαλλάσσονται από το ΦΠΑ.

17. Χρηματικά εντάλματα που αφορούσαν προμήθειες, προγραμματικές συμβάσεις και έργα επεστράφησαν αθεώρητα, γιατί αν και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερέβαινε το ποσό του 1.000.000 ευρώ δεν είχαν υποβληθεί για προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

18. Μη νόμιμη καταβολή δαπανών για δημοσιεύσεις στο πλαίσιο διαγωνισμών προμηθειών του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ, οι οποίες υπολογίστηκαν με το εμπορικό τιμολόγιο που αφορά ιδιώτες.

1 σχόλιο:

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ είπε...

Σύμφωνα με την Ημερησία το 2009 δανειστήκαμε 63 δις περισσότερα από την αρχική πρόβλεψη. Το χειρότερο είναι πως διάφοροι ηλίθιοι μας λένε δυο χρόνια τώρα πως έπρεπε να κάνουμε το ίδιο το 2010, να δανειστούμε δηλαδή όσα μπορούσαμε στην αρχή της χρονιάς για να αποφύγουμε το μνημόνιο και διάφοροι άλλοι πανηλίθιοι πως το έλλειμμα το φούσκωσε τεχνητά το ΠΑΣΟΚ.
ΓΙΑΥΤΟ ΗΘΕΛΕ ΕΞΕΤΕΣΤΙΚΗ Η Ν.Δ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ?